GIÁO DỤC

Kết hợp chặt chẽ cơ sở giáo dục với doanh nghiệp trong đào tạo

Để thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo với thực tế, chuyên gia cho rằng cần sự kết hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp với nhà trường để tạo ra đội ngũ lao động chất lượng, đáp ứng nhu cầu đất nước.