GIÁO DỤC

Cần đánh giá đúng vai trò của hợp tác công tư trong giáo dục

Hành lang pháp lý việc hợp tác công tư trong giáo dục hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề dẫn đến vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.